Archiv úřední desky

zápis z 15.1. 2007

Zápis č.3

 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koryta, které se konalo dne 15.1.2007 od 19.00 hodin.
 
Přítomní: přiložená listina přítomných
Jednání řídil starosta obce Ing. Evžen Kozák.
Zapisovatelem z jednání byla navržena a schválena Vladimíra Šeflová.
Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni Věra Hanzlová a Pavel Šturma.
 
Program jednání
  1. Zhodnocení hospodaření obce za rok 2006
  2. Návrh rozpočtu na rok 2007
  3. Územní plán
  4. Žádosti o pokácení neovocných dřevin
  5. Příprava společného zasedání s SDH
  6. Diskuse
  7. Závěr
 
1. Zastupitelstvo projednalo a schválilo výsledek hospodaření za rok 2006.
 
2. Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh rozpočtu na rok 2007.
 
3. Zastupitelstvo schválilo zadat vypracování územního plánu firmě KK Kadlec Nusle.
 
4. Zastupitelstvo projednalo žádosti o kácení dřevin: obec Koryta - ořešák v horní části obce
   - povoleno Ladislav Koťátko – náletové dřeviny na pozemku č. 681 v KÚ Koryta - povoleno
   Pavel Šturma – vrba - povoleno
 
5. Zastupitelstvo schválilo zakoupení tiskárny do knihovny a stanovilo vybírání poplatku za
   vytištěnou stránku ve výši 2,- Kč. Dále byla stanovena a schválena odměna knihovníka ve
   výši 3000,- Kč za rok.
 
6. Zastupitelstvo schválilo zvýšení částky na věcný dar při životním jubileu na 300,- Kč a
   částku 500 ,- Kč na květinový dar při úmrtí občana obce.
 
7. Zastupitelstvo schválilo rozpočet na stavbu přístřešku v horní části obce, předběžná
   částka 12000,- Kč.
 
8. Zastupitelstvo schválilo umístění zrcadla na výjezd z místní komunikace v dolní části obce (
   naproti Míkovým) .
 
9. Zastupitelstvo schválilo zadat opravu zbořeného křížku. Opravu provede pan Otto
   Pospíchal a bude hrazena pojišťovnou.
 
10. Zastupitelstvo schválilo termín a program společného zasedání obecního zastupitelstva
   a sboru dobrovolných hasičů . Schůze se koná v sobotu 27.1.2007 v 17.30 s tímto
   programem: - Valná hromada SDH Zasedání obecního zastupitelstva Občerstvení Na toto
   jednání zveme všechny občany.
 
11. Diskuse: - Jaromír Lukeš upozornil na nepořádek v autobusové čekárně. Zastupitelstvo
   navrhuje, aby se o pořádek v čekárně staraly děti – hasiči.
 
 
Jednání bylo ukončeno ve 22.00 hodin
 
 
Příští jednání v sobotu 27.1.2007 v 17.30 hodin a v pondělí 26.2.2007 v 19.00 hodin (zatopí L. Koťátko)
 
V Korytech 15.1.2007
 
Zapsala Vladimíra Šeflová
 
Starosta Ing. Evžen Kozák
 
Ověřovatelé zápisu: Věra Hanzlová …………………
 
                                 Pavel Šturma …………………