Archiv úřední desky

zápis z 16. 4. 2007

Zápis č.6

 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koryta, které se konalo dne 16.4.2007 od 20.00 hodin.
 
Přítomní: přiložená listina přítomných
 
Jednání řídil starosta obce Ing. Evžen Kozák, který konstatoval, že jsou přítomní všichni zvolení zastupitelé a jednání je usnášeníschopné.
Zapisovatelem z jednání byla navržena a schválena Vladimíra Šeflová.
Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni Ladislav Koťátko a Miroslav Šefl.
 
1. Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet za rok 2006, jehož součástí je zpráva o
    přezkoumání výsledku hospodaření, který provedly pracovnice krajského úřadu
    s výsledkem bez výhrad.
 
2.Zastupitelstvo vzalo na vědomí nabídku Policie ČR na zlepšení spolupráce a schválilo
    pozvání zástupců policie na příští jednání zastupitelstva.
 
3.Zastupitelstvo obce po předložení konkurenční nabídky firmy JENA Turnov schválilo
   zadat zpracování územního plánu obce firmě KK Kadlec Nusle.
 
4.Zastupitelstvo se dohodlo na oslovení tří firem na předložení cenové nabídky na nátěr
   fasády na budově obecního úřadu.
 
5. Diskuse: - příprava pálení Čarodějnic – brigáda v sobotu 28.4.2007 - příprava divadla –
    sobota 23.6.2007
 
 
Jednání bylo ukončeno ve 21.30 hodin
 
 
Příští jednání v pondělí 4.6.2007 ve 20.00 hodin
 
V Korytech 16.4.2007
 
Zapsala Vladimíra Šeflová ………………………….
 
Starosta Ing. Evžen Kozák ………………………….
 
Ověřovatelé zápisu: Ladislav Koťátko………………
 
                                Miroslav Šefl…………………..