Archiv úřední desky

zápis z 17.8.2006

Obec KORYTA

ZÁPIS č.  7/2006

 
z jednání Zastupitelstva Obce Koryta, které se konalo dne 17.8.2006 v 18.00 hodin.
 
Přítomní: Ing. Evžen Kozák,  Ladislav Koťátko,  Jan Langmaier, Eva Šturmová,
                Vladimíra Šeflová
 
Omluveni:  Věra Hanzlová, Jaroslav Míka,
 
                             
  1. Jednání zahájil starosta obce ing. Evžen Kozák, který konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla navržena a schválena V. Šeflová, ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni Ladislav Koťátko a Eva Šturmová
 
  1. Zastupitelstvo bylo seznámeno se zápisem z posledního jednání zastupitelstva.
             K zápisu nebyly připomínky.   
 
  1. Zastupitelstvo projednalo žádost pana Jana Langmaiera o zřízení věcného břemene na část pozemku číslo 610/6 v KÚ Koryta v rozsahu od silnice z Koryt do Sezemic k domu čp. 32 - dle geometrického plánu. Pozemek č. 610/6 je ve vlastnictví obce. Zastupitelstvo schvalilo zřízení tohoto věcného břemene.
      Zhotovení geometrického plánu a smlouvu o vložení věcného břemene do katastru
      nemovitostí uhradí žadatel.
        
 
Jednání bylo ukončeno v 19.00 hodin.
Příští schůze se koná 5.9.2006 v 19.00 hodin.
 
V Korytech 17. 8. 2006 zapsala  V. Šeflová………………………
 
Starosta: ing.  Evžen Kozák………………….   
 
Ověřovatelé: Eva Šturmová………………….
                     
                      Ladislav Koťátko…………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USNESENÍ

 
z jednání Zastupitelstva Obce  Koryta, které se konalo 17.8.2006
 
Zastupitelstvo schvaluje:
     
1.      zřízení věcného břemene na část pozemku číslo 610/6 v KÚ Koryta
dle gometrického plánu
 
 
V Korytech  dne 17.8.2006
 
 
Starosta obce: ing. Evžen Kozák ……………………………
 
 
Ověřovatelé: Eva Šturmová………………….
                     
                      Ladislav Koťátko…………………