Archiv úřední desky

zápis z 21. 9. 2007

Zápis č.9
 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koryta, které se konalo dne 21.9.2007 od 18.00 hodin.
 
Přítomní: přiložená listina přítomných
 
Jednání řídil starosta obce Ing. Evžen Kozák, který konstatoval, že  jednání je usnášeníschopné.
Zapisovatelem z jednání byla navržena a schválena Vladimíra Šeflová.
Ověřovateli zápisu  byli navrženi a schváleni  Jaroslav Míka a Pavel Šturma
 
      Program jednání – dle přiložené pozvánky – byl schválen všemi přítomnými.
 
  1. Starosta seznámil členy zastupitelstva se zápisem z posledního jednání, které se konalo
      27.8.2007, k zápisu nebyly připomínky.
 
2.      Starosta předložil členům zastupitelstva návrh na  schválení Smlouvy o vytvoření
      dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Sever. Dále předložil návrh na schválení stanov
      DSO. Členové zastupitelstva obce vyslovili s návrhem souhlas a schválili jak smlouvu o 
      vytvoření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Sever, tak stanovy tohoto DSO.
 
 
 
 
Jednání bylo ukončeno v 19.30 hodin
 
 
Příští jednání zastupitelstva  22.10.2007 v 19.30 hodin.
 
 
 
 
V Korytech  21.9.2007
 
Zapsala Vladimíra Šeflová ……………… 
 
Starosta Ing. Evžen Kozák …….……………….
 
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Míka………………
 
                                 Pavel Šturma…………………………….