Archiv úřední desky

zápis z 26.2.2007

Zápis č.5

 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koryta, které se konalo dne 26.2.2007 od 19.00 hodin.
 
Přítomní: přiložená listina přítomných
Jednání řídil starosta obce Ing. Evžen Kozák, který konstatoval, že jsou přítomní všichni zvolení zastupitelé a jednání je usnášeníschopné.
Zapisovatelem z jednání byla navržena a schválena Vladimíra Šeflová.
Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni Jaromír Lukeš a Pavel Šturma.
 
1. Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2007.
 
2. Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu z jednání zástupců svazku obcí Český ráj a jednání
    starostů v Mnichově Hradišti.
 
3. Starosta seznámil přítomné s jednáním o ceně za zpracování územního plánu firmy KK
    Kadlec Nusle. Zastupitelstvo navrhuje oslovit ještě další firmy pro porovnání ceny.
 
4. Diskuse: Jarní brigáda na úklid obce se uskuteční v sobotu 24.3.2007 od 8.00 hodin.
 
Jednání bylo ukončeno ve 21.00 hodin.
 
Příští jednání v pondělí 16.4.2007 ve 20.00 hodin
 
V Korytech 26.2.2007
 
Zapsala Vladimíra Šeflová
 
Starosta Ing. Evžen Kozák
 
Ověřovatelé zápisu: Jaromír Lukeš …………………
 
                                 Pavel Šturma …………………