Archiv úřední desky

zápis z 27.1.2007

Zápis č.4

 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koryta, které se konalo dne 27.1.2007 od 18.30 hodin.
 
Přítomní: přiložená listina přítomných
Jednání řídil starosta obce Ing. Evžen Kozák.
Zapisovatelem z jednání byla navržena a schválena Vladimíra Šeflová.
Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni Věra Hanzlová a Jaroslav Míka
 
Program jednání
  1. Zhodnocení činnosti za rok 2006
  2. Návrh rozpočtu na rok 2007
  3. Diskuse
  4. Závěr
 
1. Starosta obce Ing. Evžen Kozák seznámil přítomné s činnosti zastupitelstva v roce 2006 a
    plánem práce na rok 2007.
 
2. Hospodářka Vladimíra Šeflová seznámila přítomné s výsledkem hospodaření obce za rok
    2006 a návrhem rozpočtu na rok 2007.
 
3. Diskuse: - p. Hejduk poukázal na nepořádek v autobusové čekárně - p. Werner poděkoval
    za vyčištění příkopu a opravu zdi, žádal o vysvětlení placení poplatku za užívání veřejného
    prostranství
 
Jednání bylo ukončeno v 18.30 hodin
 
Po skončení jednání následoval večeře a zábava.
 
V Korytech 27.1.2007
 
Zapsala Vladimíra Šeflová
 
Starosta Ing. Evžen Kozák
 
Ověřovatelé zápisu: Věra Hanzlová …………………
 
                                 Jaroslav Míka…………………