Archiv úřední desky

zápis z 27.6.2006

Obec KORYTA

ZÁPIS č. 6/2006

z jednání Zastupitelstva Obce Koryta, které se konalo dne 27.6.2006 v 19.00 hodin.
 
Přítomní: Ing. Evžen Kozák, Věra Hanzlová, Ladislav Koťátko,  Jan Langmaier, Jaroslav Míka,
                Eva Šturmová, Vladimíra Šeflová
                              
 1. Jednání zahájil starosta obce ing. Evžen Kozák, který konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. Zapisovatelkou byla navržena a schválena V. Šeflová, ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni Jan Langmaier a Jaroslav Míka.
 
 1. Zastupitelstvo bylo seznámeno se zápisem z posledního jednání zastupitelstva, které se konalo dne 30.6.2006. K zápisu nebyly připomínky.   
 
 1. Starosta ing. Kozák seznámil  zastupitelstvo s dalším postupem při využití dotací, které obec získala na rok 2006. 
 • úprava odtokových poměrů v horní části obce
 • bude vypsáno výběrové řízení na zhotovení stavby
 • vybavení knihovny 
  • byla zadána výroba regálů – p. Orel.
  • Dále bude pořízen starší počítač a nový monitor.
  • O využití internetu veřejností bude rozhodnuto až po jeho uvedení do provozu
 • dotace na uspořádání divadla v přírodě bude čerpána, dle skutečných nákladů
 
 1. Obecní zastupitelstvo znovu projednalo žádost pana  Kopeckého o prodej  části pozemku č. 789/1 v KÚ Koryta. Pan Kopecký  předložil vyjádření Vodovodů a kanalizací středisko Mnichovo Hradiště, které souhlasí s prodejem pozemku za předpokladu přístupu k jejich vodovodnímu řadu.
Zastupitelstvo znovu jednohlasně rozhodlo, že pozemek nebude prodán.
 
 1. Zastupitelstvo projednalo žádost p. Policarové a souhlasí aby jí bylo vydáno stavební  povolení na výstavbu domu. 
 
 1. Starosta informoval zastupitelstvo o jednání se zástupci správy silnic a dalších organizací ke zklidnění dopravy v obci. Je nutné vypracovat projektovou dokumentaci- tato položka bude zařazena do rozpočtu obce na příští rok.
Letos bude požádáno o umístění dopravních značek „ Pozor děti“, svodidel před domem p.Míky a zrcadla na této křižovatce.
 
 1. Zastupitelstvo projednalo postup při porušovaní obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku – pobíhání psů. Majitel psa bude písemně upozorněn na porušování vyhlášky a při opakovaném porušování vyhlášky bude věc postoupena k projednání přestupkové komisi Městského úřadu v Mnichově Hradišti.
 
 1. Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotace z Programu obnovy venkova pro rok 2007. Požádáme o dotaci na dokončení stavby „úprava odtokových poměrů v horní části obce“ a dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení.
 
 1. Dle zákona 128/2000 Sb. stanovilo zastupitelstvo  počet členů obecního zastupitelstva pro příští volební období. Zastupitelstvo bude mít i nadále sedm členů.
 
 1. Pochůzka po obci nebyla pro nepřízeň počasí uskutečněna. Náhradní termín byl stanoven na 11.7.2006 
 
 1. Diskuse : pan Langmaier předložil kopie dohody o pronájmu pozemku a stavebního povolení na stavbu kolny.
 
Jednání bylo ukončeno ve 22.00 hodin.
Příští schůze se koná 5.9.2006 v 19.00 hodin.