Archiv úřední desky

zápis z 30.5.2006

Obec KORYTA

ZÁPIS č. 5/2006

z jednání Zastupitelstva Obce Koryta, které se konalo dne 30.5.2006 v 19.00 hodin.
 
Přítomní: Ing. Evžen Kozák, Věra Hanzlová, Ladislav Koťátko,  Jan Langmaier, Jaroslav Míka,
                Eva Šturmová, Vladimíra Šeflová
                              
 1. Jednání zahájil starosta obce ing. Evžen Kozák, který konstatoval, že zasedání je usnášeníschpné. Zapisovatelkou byla navržena a schválena V. Šeflová, ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni Jan Langmaier a Eva Šturmová
 
 1. Zastupitelstvo projednalo a schválilo závěrečný účet za rok 2005 jehož součástí je zpráva  o přezkoumání hospodaření za rok 2005.
 
 1. Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh Obecně závazné vyhlášky č.1/2006 o místních poplatcích. 
 
 1. Věra Hanzlová podala zastupitelstvu informaci o přípravě voleb do Parlamentu ČR
 
 1. Starosta podal informaci o práci svazku obcí Český Ráj.
 
 1. Starosta ing. Kozák seznámil zastupitelstvo s dotacemi, které obec získala na rok 2006.
 • 125,00,- Kč na úpravu odtokových poměrů v horní části obce - protože byla přidělena nižší dotace, bude nutné požádat o změnu parametrů stavby - pouze úprava vodní nádrže
 • 10.000,- Kč na uspořádání divadelního představení v přírodě
 • 20.000,-  Kč na vybavení knihovny- zastupitelstvo souhlasí s tím, aby byla zadána výroba regáů panu Orlovi 

           Zastupitelstvo souhlasí s přijetím přidělených dotací a jejich použitím k vymezeným účelům.

 
 1. Věra Hanzlová informovala zastupitelstvo s postupem  prací při výsadbě lesa a s podáním žádosti o dotaci na výsadbu.
 
 1. Obecní zastupitelstvo znovu projednalo žádost manželů  Kopeckéckých o prodej  části pozemku č. 789/1 v KÚ Koryta. Byla předložena vyjádření Vodovodů a kanalizací Mladá Boleslav a Českého Telecomu, jejíchž zařízení se na pozemku nachází.  VaK nedoporučují prodej pozemku, Český Telecom nemá námitky za předpokladu zřízení věcného břemene.
            Poté zastupitelstvo jednohlasně rozhodlo, že pozemek nebude prodán.
 
 1. Zastupitelstvo schválilo umístění skříně na požární techniku v horní části obce ke staré  vodárně. 
 
 1. Zastupitelstvo rozhodlo, že občanům , kteří dosud neuhradili poplatky za psi a odvoz komunálního odpadu bude zaslána písemná úpomínka.
 
 1. Starosta infromoval zastupitelstvo o možnosti vypracování projetkové dokumentace na zklidnění dopravy v obci Koryta.
 
   12. Zastupitelstvo projednalo postup příprav na divadelní představení v přírodě.
          Představení se uskuteční v sobotu 24.6.2006 od 19.00 hodin.
          Vystoupí soubor Divadélko na dlani a zahraje hru Žižkův meč.
          Obecní úřad zajistí plakáty, vstupenky a občerstvení. Příprava hřiště během týdne před
          předstvením.
 
Příští schůze se koná 27.6.2006 v 19.00 hodin. Zastupitelstvo vykoná pochůzku po obci.
Sraz je u horního kalu.
Jednání bylo ukončeno ve 22.00 hodin