Archiv úřední desky

Zápis z 31.10.2006

Zápis
 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Koryta,
které se konalo dne 31.10.2006 od 18.00 hodin.
 
Program jednání: dle přiložené pozvánky
Přítomní: přiložená listina přítomných
 
  1. Zahájení
      Jednání zahájil starosta obce Ing. Evžen Kozák. Poblahopřál zastupitelům ke zvolení a   
      předal řízení jednání  Věře Hanzlové.
      Zapisovatelem z jednání byla navržena a schválena Vladimíra Šeflová.
      Ověřovateli zápisu  byli navrženi a schváleni Pavel Šturma a Miroslav Šefl.
 
  1. Volba mandátní komise
      Přítomní zvolili mandátní komisi, která ověřila platnost  mandátů zvolených
      zastupitelů.
            Členy mandátní komise byli navrženi a zvoleni Ladislav Koťátko, Ing. Evžen Kozák a
            Jaromír Lukeš. Mandátní komise konstatovala, že ve volbách do zastupitelstva obce
            Koryta byli zvoleni Věra Hanzlová, Ladislav Koťátko, Ing. Evžen Kozák,
            Jaromír Lukeš, Jaroslav Míka, Miroslav Šefl a Pavel Šturma. Mandát všech zvolených
            je platný.
 
  1. Zvolení zastupitelé složili a podepsali slib.
 
  1. Volební a návrhová komise byla schválena ve složení Ladislav Koťátko, Jaroslav Míka a Miroslav Šefl.
 
  1. Byla navržena veřejná volba starosty a jeho zástupce. Starostou byl navržen Ing. Evžen Kozák, který byl zvolen šesti  přítomnými. Jeden se hlasování zdržel.
Zástupcem starosty byli navrženi Věra Hanzlová a Ladislav Koťátko.
Zvolena byla Věra Hanzlová. Pro hlasovalo pět přítomných zastupitelů, jeden byl proti, jeden se hlasování zdržel.                                                                                 
 
  1. Zastupitelstvo projednalo a schválilo jednací řád.
 
  1. Zastupitelstvo zvolilo:
-     kontrolní výbor ve složení Ladislav Koťátko, Jaromír Lukeš a Eva Nosková
-         finanční výbor ve složení Jaroslav Míka, Miroslav Šefl a Pavel Šturma.
 
Jednání bylo ukončeno v 19.00 hodin.
 
V Korytech 31.10.2006
Zapsala: Vladimíra Šeflová ……………………….                   
 
Starosta: Ing. Evžen Kozák………………………..
 
Ověřovatelé zápisu: Miroslav Šefl …………………
                     
                                 Pavel Šturma …………………

Usnesení

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Koryta,
které se konalo dne 31.10.2006 od 18.00 hodin.
 
 
 
Zastupitelstvo schvaluje:
-         Zprávu mandátní komise, která ověřila platnost mandátů zvolených zastupitelů
-         Volbu starosty Ing. Evžena Kozáka, nar. 11.10.1963
-         Volbu zástupce starosty Věry Hanzlové, nar. 31.5.1952
-         Volbu kontrolního výboru ve složení Ladislav Koťátko, Jaromír Lukeš a Eva Nosková
-         Volbu  finančního výboru ve složení Jaroslav Míka, Miroslav Šefl a Pavel Šturma
 
 
V Korytech 31.10.2006
 
 
 
Starosta: Ing. Evžen Kozák………………………..
 
Ověřovatelé zápisu: Miroslav Šefl …………………
                     
                                 Pavel Šturma …………………