Archiv úřední desky

Zápis z 4. 12. 2006

Zápis č.2
 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koryta, které se konalo dne 4.12.2006 od 19.00 hodin.
 
Přítomní: přiložená listina přítomných
Jednání řídil starosta obce Ing. Evžen Kozák.
Zapisovatelem z jednání byla navržena a schválena Vladimíra Šeflová.
Ověřovateli zápisu  byli navrženi a schváleni Jaroslav  Míka a Ladislav Koťátko.
 
Program jednání
  1. Příspěvek na dopravu dětí do MŠ a ZŠ v Loukovci
  2. Hospodaření obce a rozpočet na rok 2007
  3. Inventarizace majetku
  4. Diskuse
  5. Závěr
 
1. Zastupitelstvo schválilo poskytování příspěvku ve výši 450,- Kč za měsíc na dopravu dětí
    do mateřské školy a základní školy na Loukovci.
 
2. Zastupitelstvo projednalo hospodaření obce za období leden až listopad 2006.
    Zastupitelstvo schválilo rozpočtové změny za  rok 2006. Dále byl projednán a schválen
    návrh rozpočtu na rok 2007.  Obec bude hospodařit s příjmy 450 tisíc korun. Do schválení 
    a nabytí platnosti rozpočtu na rok 2007 bude obec hospodařit v rozpočtovém provizoriu tj.
    1/12 celkových ročních výdajů obce.
 
3. Starosta obce nařizuje provést inventarizaci majetku obce. Zastupitelstvo schválilo  
    složení inventarizační komise. Předseda komise Jaroslav Míka, členové komise
    Věra Hanzlová a Miroslav Šefl. Dále se inventarizace zúčastní Vladimíra Šeflová a   
    Evžen Kozák. Fyzická inventarizace majetku bude povedena dne 29.12.2006.
 
4. Starosta seznámil zastupitelstvo se změnami v odvozu komunálního odpadu.
 
5. Zastupitelstvo schválilo průměrnou cenu lesních porostů ve výši 150.000 Kč za hektar.
 
6. Zastupitelstvo projednalo došlé žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les.                                                 
-         Václav Hanzl -  vrba na obecním pozemku bylo povoleno pouze prořezání
-         Ladislav Nevyhoštěný – 4 souše Na Dalešíně  (obecní les) pokácení bylo schváleno.
Dřevo bude panu Nevyhoštěnému prodáno za 100,- Kč/m3.                                           
-         František Werner-  je nutné zjistit, zda pozemek je ve vlastnictví obce
Dále zastupitelstvo projednalo žádost pana Václava Koťátka a schválilo prodej dřeva z pokáceného dubu v rokli za 100,- Kč/m3. Jedná se o 1,1 m3.
 
7. Zastupitelstvo schválilo společné zasedaní zastupitelstva s výroční schůzi sboru
 dobrovolných hasičů. Jednání se uskuteční v sobotu  27.1.2007 od 18.00 hodin.
 
8. Diskuse: - Ing. Kozák navrhuje pozvat občany na  silvestrovské posezení  ve společenské 
                      místnosti obecního úřadu
                   -  Jaromír Lukeš poukazuje na vypouštění vody na obecní komunikaci
 
9. Jednání bylo ukončeno ve 21.30 hodin
Příští jednání v pondělí  15.1.2007 v 19.00 hodin  (zatopí J. Lukeš)
 
V Korytech 4.12.2006
 
Zapsala Vladimíra Šeflová
 
Starosta Ing. Evžen Kozák
 
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Míka  …………………
                     
                                 Ladislav Koťátko …………………