Archiv úřední desky

zápis z 4.6.2007

Zápis č.7
 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koryta, které se konalo dne 4.6.2007 od 20.00 hodin.
 
Přítomní: přiložená listina přítomných, zástupci policie ČR a zástupce České pojišťovny
Jednání řídil starosta obce Ing. Evžen Kozák, který konstatoval, že jsou přítomní všichni zvolení zastupitelé a jednání je usnášeníschopné.
Zapisovatelem z jednání byla navržena a schválena Vladimíra Šeflová.
Ověřovateli zápisu  byli navrženi a schváleni Jaroslav Míka a Pavel Šturma.
 
1.      Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu náčelníka obvodního oddělení policie v Mnichově Hradišti nadporučíka Prokopa o zlepšení spolupráce mezi policií a obcí.
Zastupitelé žádají zlepšení kontroly dodržování dopravních předpisů, především povolené rychlosti v obci.
 
2.      Zastupitelstvo vzalo na vědomí nabídku zástupce České pojišťovny paní Jelínkové na změnu smlouvy o pojištění majetku obce.
 
3.      Zastupitelstvo schválilo přijetí dotací  Středočeského kraje:
-         na divadelní představení pod širým nebem ve výši 11.000,- Kč.
-         na výměnu hlavic veřejného osvětlení ve výši 75.000,- Kč
       Divadelní představení se uskuteční v sobotu 23.6.2007 v 19.00 hodin na dětském hřišti .
       Divadelní spolek Jirásek z Olešnice zahraje hru J.K.Tyla Čert na zemi.
       Výměnu hlavic veřejného osvětlení provede M. Šefr.
 
4.      Zastupitelstvo vyhodnotilo nabídky na dokončení fasády na budově obecního úřadu.
Byla vybrána  nabídka pana Suchánka . Zastupitelstvo pověřuje  starostu k dalšímu jednání a podepsání smlouvy.
 
5.      Zastupitelstvo projednalo žádost pana Václava Vítka o vysázení cca 50 ks smrků na
      obecním pozemku č.p. 779/2 . Zastupitelstvo souhlasí s podmínkou, že  pan Vítek bude o
      pozemek pečovat a stromy udržovat v maximální  výšce 5 metrů s tím ,aby nezasahovaly
do obecní cesty.
 
6.      Zastupitelstvo schvaluje pálení vatry na Dalešíně  dne 6.7.2007 ve 20.00 hodin –
      zodpovídá  M. Šefl
 
7.      Zastupitelstvo schválilo odměnu za sekání trávy na obecních pozemcích . Byla stanovena
      odměna 55,- Kč za odpracovanou hodinu. Dohoda o provedení práce  bude uzavřena
      s panem Janem Kratochvílem.
 
Jednání bylo ukončeno ve 21.30 hodin
 
 
Datum  příští jednání zastupitelstva bude stanoveno v průběhu měsíce srpna.
V Korytech 4.6.2007
 
Zapsala Vladimíra Šeflová ………………   Starosta Ing. Evžen Kozák …….……………….
 
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Míka……………… Pavel Šturma…………………………….