Archiv úřední desky

zápis z 5.9..2006

Obec KORYTA
 

ZÁPIS č. 8/2006

 
ze zasedání zastupitelstva obce Koryta, které se konalo 5.9.2006 v 19.00 hodin
 
Přítomní: Ing. Evžen Kozák, Věra Hanzlová, Ladislav Koťátko, Jaroslav Míka,
                Jan  Langmaier, Eva Šturmová, Vladimíra Šeflová
 
Jednání zahájil a řídil starosta Ing. Evžen Kozák. Bylo konstatováno, že jsou přítomni všichni členové zastupitelstva a že jednání je usnášeníschopné.
Byli navrženi a schváleni ověřovatelé zápisu Jan Langmaier a Eva Šturmová, zapisovatelem byla navržena a schválena Vladimíra Šeflová.
 
  1. Starosta informoval přítomné o postupu prací při instalaci internetu do knihovny.
Program koupí a nainstaluje pan Jan Kratochvíl – dohoda o provedení práce.                                       
 
Internet pro veřejnost bude v provozu při úředních hodinách obecního úřadu a knihovny.
 
     2.   Obecní zastupitelstvo projednalo žádosti občanu o prodloužení lhůty na úklid obecních 
            prostranství, která neoprávněně užívají. Zastupitelstvo souhlasí s prodloužením lhůty 
            u paní  Marcely Koťátkové  do 31.10.2006 a pana Františka Hejduka do 31.12.2006.
 
  1. Obecní zastupitelstvo projednalo plnění rozpočtu k 31.8.2006 a schválilo rozpočtové
změny – přijetí dotací od Středočeského Kraje  10.000,- + 20.000,-. + 125.000,- Kč  
                                   od Ministerstva kultury   20.000,- Kč
                     navýšení příspěvku Sboru dobrovolných hasičů o 15.000,- Kč
 
  1. Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu paní Věry Hanzlové o přípravě voleb do zastupitelstva obce a senátu. Volby se konají  20. a 21.10.2006.
      Kandiduje jedenáct kandidátů, z nichž bude voleno sedm členů obecního 
      zastupitelstva.
            Z zapisovatelem volební komise pro volby  byla jmenována Vladimíra Šeflová.
 
     5.   Zastupitelstvo pověřilo starostu vypracovat žádost Krajskému úřadu Středočeského kraje o dotaci na pořádání divadla pod širým nebem v roce 2007.
 

6.    Zastupitelstvo schválilo pokácení javoru u vstupu na dětské hřiště

 

7.    Zastupitelstvo projednalo přípravu návštěvy v Korytech u Klatov. Návštěva se

      uskuteční v sobotu 7.10.2006.  Bližší informace budou zveřejněny na úřední desce
  

8.    V úterý 12.9.2006 od 16.00 hodin se koná brigáda na úklid hasičské zbrojnice.

 
 
V Korytech 5.9.2006 zapsala: Vladimíra Šeflová
 
Starosta: Ing. Evžen Kozák
 
Ověřovatelé zápisu: Jan Langmaier   ………………………
 
                                 Eva Šturmová ………………………..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USNESENÍ

 
z jednání Zastupitelstva Obce  Koryta, které se konalo 5.9.2006
 
Zastupitelstvo schvaluje:
     
1.    rozpočtové měny
        - přijetí dotací od Středočeského Kraje  10.000,- + 20.000,-. + 125.000,- Kč  
                    od Ministerstva kultury   20.000,- Kč
    - navýšení příspěvku Sboru dobrovolných hasičů  o 15.000,- Kč
 
  1. prodloužení lhůty na úklid obecních pozemků pro paní Marcelu Koťátkovou do 31.10.
a pro pana Františka Hejduka do 31.12.2006
 
  1. pokácení javoru u vstupu na dětské hřiště.
 
 
                  Zastupitelstvo bere na vědomí
 
1.       informaci o provozu internetu
2.       informaci o přípravě voleb
3.       informaci o přípravě návštěvy v Korytech u Klatov
 
 
V Korytech  dne 5.9.2006
 
 
Starosta obce: ing. Evžen Kozák ……………………………
 
 
Ověřovatelé: Eva Šturmová………………….
                     
                     Jan Langmaier…………………