Archiv úřední desky

Zápis z ustavující schůze 3.11.2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Koryta, konaného dne 3.11.2014
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Koryta (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19 hodin dosavadní starostkou obce paní ing.Kratochvílovou, která pověřila vedením schůze pana Pavla Šturmu, jakožto nejstaršího člena zastupitelstva (dále jako „předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle §53 zákona č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s §91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Informace podle §93 odst.1 zákona o obcích  byla na úřední desce Obecního úřadu Koryta zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 27.10.2014 do 3.11.2014. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst.3 zákona o obcích).
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s §69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§55 zákona č.491/2001 Sb.o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v §69 odst.2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Koryta a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony české republiky“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č.2).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Koťátkovou a pana Lukeše a zapisovatelem pana Kozáka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Koryta určuje ověřovateli zápisu paní Koťátkovou a pana Lukeše a zapisovatelem pana Kozáka.
Hlasování: 
pro  7 členů
proti   0 členů
zdržel se 0 členů
Usnesení č.1 bylo schváleno.

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo  obce Koryta schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1) Volba starosty a místostarosty
- Určení počtu místostarostů
- Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§71 zákona o obcích)
- Určení způsobu volby starosty a místostarosty
- Volba starosty
- Volba místostarosty
2) Zřízení finančního a kontrolního výboru
- Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
- Volba předsedy finančního výboru
- Volba předsedy kontrolního výboru
- Volba členů finančního výboru
- Volba členů kontrolního výboru
3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 zákona o obcích)
4) Diskuse
Hlasování: 
pro  7 členů
proti   0 členů
zdržel se 0 členů
Usnesení č.2 bylo schváleno.
Bod I)– volba starosty a místostarosty
Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Koryta schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Hlasování: 
pro  7 členů
proti   0 členů
zdržel se 0 členů
Usnesení č.3 bylo schváleno.
Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům tastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Koryta schvaluje veřejný způsob volby starosty  a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím.
Hlasování: 
pro  7 členů
proti   0 členů
zdržel se 0 členů
Usnesení č.4 bylo schváleno.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po jeho  nezvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty.
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.
Byly podány následující návrhy: člen zastupitelstva paní Šeflová navrhl zvolit pana Ing. Kozáka do funkce starosty. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Koryta volí starostou Ing. Evžena Kozáka
Výsledek hlasování:
pro  6 členů
proti   0 členů
zdržel se   1 člen
Usnesení č.5 bylo schváleno.
Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).

 Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány    následující návrhy: Člen zastupitelstva pan Šturma navrhl zvolit do funkce místostarosty paní Šeflovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Koryta volí místostarostkou paní Šeflovou.
Výsledek hlasování:
Pro    6 členů
Proti   0 členů
Zdržel se   1 člen
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

BOD II.- Zřízení finančního a kontrolního výboru

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm.I ) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejměně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Koryta zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: 
Pro     7 členů
Proti    0 členů
Zdrželi se   0 členů
Usnesení č.7 bylo schváleno.

Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru.Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva E.Kozáková navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru pana Koťátka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomný občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Koryta volí předsedou finančního výboru L.Koťátka.
Výsledek hlasování: 
Pro    7 členů
Proti   0 členů
Zdrželi se  0 členů
Usnesení č.8 bylo schváleno.

Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva I.Koťátková navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru P.Šturmu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Koryta volí předsedou kontrolního výboru pana Šturmu.
Výsledek hlasování:
Pro     7 členů
Proti    0 členů
Zdrželi se   0 členů
Usnesení č.9 bylo schváleno.
Volba členů finančního a kontrolního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva pan Koťátko navrh zvolit členem finančního výboru paní Kozákovou a pana Lukeše.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Koryta volí členy finančního výboru paní Kozáková, pan Lukeš.
Výsledek hlasování:
Pro     7 členů
Proti     0 členů
Zdrželi se   0 členů
Usnesení č.10 bylo schváleno.
Člen zastupitelstva pan Koťátko navrhl zvolit členem kontrolního výboru I.Koťátkovou. Člen zastupitelstva paní Kozáková navrhl zvolit členem kontrolního výboru paní Hanzlovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Koryta volí členy kontrolního výboru paní Koťátková, paní Hanzlová.
Výsledek hlasování:
Pro      7 členů
Proti    0 členů
Zdrželi se   0 členů
Usnesení č.11 bylo schváleno.


BOD III- Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva22
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši 200,- Kč, a to ode dne 3.11.201423. Předsedající navrhl též měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce (§ 77 odst.2 zákona o obcích). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Koryta v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 200,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Výsledek hlasování:
Pro    7 členů
Proti    0 členů
Zdrželi se   0 členů
Usnesení č.12 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Koryta v souladu s § 72 a § 84 ost. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši  4 600,-Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty.
Výsledek hlasování:
Pro      7 členů
Proti     0 členů
Zdrželi se    0 členů
Usnesení č.13 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce Koryta v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 2 500,-Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.
Výsledek hlasování: 
Pro     7 členů
Proti    0 členů
Zdrželi se   0 členů
Usnesení č.14 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Koryta v souladu § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 300,- Kč měsíčně a člena výboru ve výši 200,-Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru.
Výsledek hlasování:
Pro      7 členů
Proti    0 členů
Zdrželi se   0 členů
Usnesení č.15 bylo schváleno.
Předsedající dále navrhl, aby zastupitelstvo obce v souladu s § 77 odst.3.písm. b) zákona o obcích určilo, že v případě souběhu odměn za výkon funkce neuvolněným členem zastupitelstva obce budou takovému členovi zastupitelstva obce poskytovány odměny ve výši 200,- Kč .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Koryta v souladu s  § 77 odst. 3.písm. b) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
Výsledek hlasování:
 Pro   7 členů
 Proti   0 členů
 Zdrželi se  0 členů
Usnesení č.16 bylo schváleno.

Odměny neuvolněným členům zastupitelstva lze stanovit jedním souhrnným usnesením, které vzejde jako výsledný návrh na základě úplného projednání daného bodu programu:
Návrh usnesení:
1) Zastupitelstvo obce Koryta v souladu s  § 72 a  § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
starosta                                                      4 600,-Kč
místostarosta                                             2 500,- Kč
předseda výboru nebo komise                     300,- Kč
člen výboru nebo komise                             200,- Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí          200,-Kč

2) Zastupitelstvo obce Koryta v souladu s  § 77 odst.3 a  § 84 odst.2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé funkce.
3) Zastupitelstvo obce Koryta v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. V případě nového zvolení do funkce ( starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
Výsledek hlasování:
Pro     7 členů
Proti    0 členů
Zdrželi se  0 členů
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
Bod IV) – Diskuse
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20.30 hodin.
Přílohy zápisu:
1)Prezenční listina
2)Listina prokazující složení slibu členů  zastupitelstva obce
3)Zveřejněná informace o konání zasedání podle  § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne:

Zapisovatel:
Ověřovatelé:_________________________________ dne_______________________
         _________________________________  dne _______________________
Starosta:      __________________________________dne _______________________

      Razítko obce: