Obec Koryta

Vyhlášky

Nařízení 01/2008

o údržbě "Staré cesty"

Obec Koryta
okres Mladá Boleslav
 
NAŘÍZENÍ
obce Koryta
č. 1/2008,
 
kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
 
 
Zastupitelstvo obce Koryta schvaluje a vydává dne 15.9.2008 v souladu s ust. § 11 odst. 1) a § 102 odst. 2) písm. d) a odst. 4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 27 odst. 6) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
 
 
Čl. 1
 
Tímto nařízením se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí.
 
 
 
Čl. 2
 
V zimním období se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí na následujících místních komunikacích: spojovací místní komunikace mezi dolní a horní částí obce, tzv.“stará cesta“.
 
 
Čl. 3
 
Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po dni jeho vyhlášení na úřední desce obecního úřadu.
 
 
 
 
 
------------------------------------                                                ------------------------------------
            Věra Hanzlová                                                                       Ing Evžen Kozák
místostarostka                                                             starosta obce