Vyhlášky

informace k OZV 02/2008

informace k vyhlášce o místních poplatcích

Obec Koryta
 
 
INFORMACE
K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE
obce Koryta č. 2/2008 o místních poplatcích, ze dne 15.9.2008
 
Zastupitelstvo obce Koryta schválilo na svém zasedání dne 15.9.2008 obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 o místních poplatcích, k níž považuje obec za nutné doplnit některé informace a skutečnosti, vyplývající ze zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů:
 
V souladu s ust. § 14 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zavede obec místní poplatky (dále jen „poplatky“) obecně závaznou vyhláškou, v níž upraví podrobnosti jejich vybírání, zjm. stanoví konkrétní sazbu poplatku, ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatků.
Obec Koryta vybírá následující místní poplatky:
-          poplatek ze psů
-          poplatek za užívání veřejného prostranství.
 
K poplatku ze psů:
Poplatku ze psů podléhají psi starší tří měsíců.
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Poplatníkem poplatku ze psů je tedy fyzická osoba nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území naší obce a je držitelem psa.
Sazba poplatku ze psů činí podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, až 1.500,-Kč za kalendářní rok a jednoho psa, sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí max. 200,-Kč za kalendářní rok. U druhého a každého dalšího psa může obec horní hranici sazby zvýšit až o 50 %. Konkrétní sazbu poplatku ze psů stanoví obec ve své obecně závazné vyhlášce.
V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek ze psů od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
Od poplatku ze psů je ze zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu (§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů), osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů).
 
K poplatku za užívání veřejného prostranství:
Předmětem poplatku za užívání veřejného prostranství je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se rozumí provádění výkopových prací, umístnění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístnění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístnění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
Veřejným prostranstvím jsou v souladu s ust. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Poplatníkem poplatku za užívání veřejného prostranství je fyzická osoba nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství zvláštním způsobem uvedeným výše. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídá za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.
Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, až 10,-Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den. Za užívání veřejného prostranství k umístění prodejních nebo reklamních zařízení, lunaparků a jiných atrakcí může obec zvýšit sazbu poplatku až na její desetinásobek (tj. až 100,-Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den). Obec může rovněž poplatek za užívání veřejného prostranství stanovit týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou. Konkrétní sazbu poplatku za užívání veřejného prostranství stanoví obec ve své obecně závazné vyhlášce.
Poplatku za užívání veřejného prostranství ze zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nepodléhají akce pořádané na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, a vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené.
 
Obecně k místním poplatkům:
Správu poplatků vykonává Obecní úřad Koryta (správce poplatků) a při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jinak.
Poplatník, popř. plátce poplatku, je povinen správci poplatku oznámit identifikační údaje ve smyslu ust. § 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a to mj. jméno, bydliště, rodné číslo (fyzická osoba), název, místo podnikání, sídlo, identifikační číslo (právnická osoba).
Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatky platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku za komunální odpad, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit a doměřit poplatky lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, v němž poplatková povinnost vznikla.
V případě nezaplacení poplatků poplatníkem, popř. plátcem poplatku, přikročí správce poplatku k vymáhání poplatku, popř. nedoplatku na poplatku postupem ve smyslu zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a to daňovou (poplatkovou) exekucí. O provedení exekuce může správce poplatku požádat též soud nebo soudního exekutora. Daňová (poplatková) exekuce se provádí vydáním exekučního příkazu:
-           na přikázání pohledávky na peněžní prostředky poplatníka, popř. plátce poplatku, na účtech vedených u bank a spořitelních a úvěrních družstev nebo jiné pohledávky,
-           na srážku ze mzdy, jiné odměny za závislou činnost nebo náhrady za pracovní příjem, důchody, sociální a nemocenské dávky, stipendia apod.,
-           popř. na prodej movitých věcí,
-           popř. na prodej nemovitostí.
Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě povinnost nepeněžité povahy vyplývající ze zákona č. 337/1992 Sb. nebo zvláštního zákona nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., může správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Obec může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky nebo jejich příslušenství zcela nebo částečně prominout.
                                                                                   
 
 
 
………………………………
                                                                                    Ing. Evžen Kozák
starosta obce Koryta