Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška 01/2008

požární řád obce Koryta

Obec Koryta
okres Mladá Boleslav
 
Obecně závazná vyhláška
obce Koryta
č. 01/2008,
 
kterou se vydává Požární řád obce Koryta
 
     
Zastupitelstvo obce Koryta schvaluje a vydává dne 21.1.2008 v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 29 odst. 1) písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ust. § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává Požární řád obce Koryta:
 
Čl. 1
Účel
 
Požární řád stanovuje zásady organizace a provádění požární ochrany v obci, vymezuje činnost osob pověřených zabezpečováním požární ochrany, doplňuje a zpřesňuje základní povinnosti fyzických a právnických osob o povinnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, upravuje způsob hašení požáru na území obce, zajištění zdrojů vody pro hašení, způsob ohlášení požáru a vyhlášení požárního poplachu.
 
Čl. 2
Organizace požární ochrany v obci
 
1)       Za požární ochranu obce odpovídají orgány obce. V otázkách požární ochrany jedná s občany, podnikajícími fyzickými a právnickými osobami, institucemi a orgány státní správy starosta obce nebo jím pověřený zástupce.
2)       V objektech, které vlastní nebo užívá obec ke své činnosti na základě smluvních vztahů, plní obec povinnosti uložené zákonem o požární ochraně právnickým a podnikajícím fyzickým osobám.
 
Čl. 3
Jednotka požární ochrany
 
Obec Koryta z ř i z u j e
     Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Koryta (dále jen „JSDH“):
a.       kategorie 5
b.       dislokace JSDH: požární zbrojnice JSDH - Koryta
c.       celkový početní stav JSDH: 5 členů včetně velitele
d.       minimální počet členů JSDH v pohotovosti pro výjezd: 3
e.       vybavení JSDH (technika a věcné prostředky): PPS 12 s příslušenstvím
 
Čl. 4
Základní povinnosti fyzických a právnických osob na úseku požární ochrany
 
Povinnosti a práva právnických osob a podnikajících fyzických jsou stanoveny obecně závaznými právními a technickými předpisy (např. § 4, § 5, § 6, § 11, § 13, § 16 a další zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů). Ustanoveními požárního řádu obce nejsou dotčeny.
Při provozování činností dodržují podnikající fyzické a právnické osoby předpisy požární ochrany.
 
Povinnosti a práva fyzických osob jsou upraveny obecně závaznými právními předpisy (např. § 17, § 18 a další zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů). Ustanoveními požárního řádu obce nejsou dotčeny.
Při provozování činnosti dodržují fyzické osoby předpisy požární ochrany.
 
Čl. 5
Období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
 
1)       Za dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se považuje delší období vysokých teplot a mimořádného sucha.
2)       Počátek a konec požárních preventivních opatření pro období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území obce vyhlašuje starosta obce. Vyhlášení zveřejní obecní úřad obvyklým způsobem. Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru obcí s rozšířenou působností nebo Krajským úřadem Středočeského kraje pro vymezené území není tímto požárním řádem dotčeno.
3)       Pro období vysokých teplot a mimořádného sucha se stanoví následující preventivní opatření:
a)          zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorech a na místech, kde může dojít k jeho rozšíření; ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena,
b)          zákaz spalování hořlavých látek na volném prostranství, ustanovení zvláštního právního předpisu nejsou tímto dotčena,
c)          zákaz vjezdu motorových vozidel na lesní a polní cesty mimo vozidel zabezpečujících opatření po dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů a vozidel používaných k přepravě píce při sklizni píce a úrody při žních; tato vozidla musí být při jízdě po poli nebo při práci v místech skladování vybavena lapači jisker nebo jiným obdobný zařízením,
d)          zákaz táboření mimo vyhrazené prostory,
e)          zákaz používání vody z nádrží určených pro hašení požárů k jiným účelům; ustanovení zvláštního právního předpisu nejsou tímto dotčena.
 
Čl. 6
Zdroje požární vody, hasební látky
 
Obec zajišťuje potřebné zdroje vody a vyžaduje od majitele hydrantové sítě její údržbu tak, aby byla vždy použitelná.
 
Jako zdroje požární vody obec určuje:
   - vodní nádrž v dolní části obce naproti kapličce
   - nadzemní hydrant DN 80 mm u plechové haly u budovy Obecního úřadu
      
Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu. Tento v jednom vyhotovení předává JSDH a dále jednotce Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.
 
Čl. 7
Vyhlášení požárního poplachu
 
V katastru obce lze hlásit požár:
 
tísňová linka                  telefon:            150 
tísňová linka                  telefon: 112
 
 
Vyhlášení požárního poplachu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce:
a) požární sirénou přerušovaným tónem po dobu trvání 1 minuty
b) v případě mimořádné živelné pohromy přerušovaným tónem po dobu trvání 1 minuty
c) telefonem na velitele JSDH.
 
Čl. 8
Zabezpečení pohotovosti JSDH
 
Obec jako zřizovatel JSDH vytváří podmínky pro činnost a akceschopnost JSDH, kterou ověřuje nejméně 1x ročně vyhlášením cvičného požárního poplachu v obci.
 
Čl. 9
Seznam sil a prostředků
jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje
 
Jednotky požární ochrany jsou povolávány v počtu potřebném pro zdolávání požárů podle požárního poplachového plánu HZS kraje v souladu s plošným pokrytím kraje jednotkami požární ochrany. Jednotky povolává velitel zásahu prostřednictvím operačního střediska HZS kraje, případně operační středisko HZS kraje samo.
V případě požáru, v závislosti na příslušném stupni poplachu, zasahují v obci následující jednotky požární ochrany:
1. Stupeň poplachu                                
    1    217013   HZS Středočeského kraje, stanice Mnichovo Hradiště
    2    217139   JSDH Loukovec
    3    217224   JSDH Koryta
2. Stupeň poplachu
    1    217010   HZS Středočeského kraje, stanice Mladá Boleslav
    2    217124   JSDH CHocnějovice
    3    217142   JSDH Mnichovo Hradiště
3. Stupeň poplachu
    1    514011   HZS Turnov
    2    217129   JSDH Klášter Hradiště nad Jizerou
    3   217100   JSDH Bakov nad Jizerou
    4    217130   JSDH Kněžmost
    5    217183   JSDH Kosmonosy
    6    217115   JSDH Dolní Bousov
4. Stupeň poplachu
    1    217011   HZS Středočeského kraje, stanice Bělá pod Bezdězem
    2    217012   HZS Středočeského kraje, stanice Benátky nad Jizerou
    3    513010   HZS Liberec
    4    514010   HZS Semily
    5    522010   HZS Jičín
    6    511011   HZS Jablonné v Podještědí
 
Čl. 10
Účinnost
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.
 
 
……………………………                                            ……………………………
Věra Hanzlová                                                                      Ing. Evžen Kozák
místostarostka                                                             starosta obce