Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška 02/2008

o místních poplatcích

Obec Koryta
okres Mladá Boleslav
 
Obecně závazná vyhláška
obce Koryta
č. 2/2008
 
o místních poplatcích
 
 
Zastupitelstvo obce Koryta schvaluje a vydává dne 15.9.2008 v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 14 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích:
 
 
Oddíl I.
Základní ustanovení
 
Čl. 1
1)        Obec Koryta zavádí a vybírá tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
a)       poplatek ze psů1)
b)       poplatek za užívání veřejného prostranství2)
2)        Správu poplatků vykonává Obecní úřad Koryta (správce poplatků).
 
 
Oddíl II.
Poplatek ze psů
 
Čl. 2
Ohlašovací povinnost
1)       Poplatník je povinen správci poplatků ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15ti dnů.
2)       Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu, a další údaje podle zvláštního zákona3). Současně sdělí též případný nárok na osvobození od poplatku, který je povinen správci poplatku prokázat. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
3)       Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15ti dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.
 
Čl. 3
Sazba poplatku ze psů
Sazba poplatku ze psů činí ročně:
            a) za prvního psa                                                                   50,-Kč
            b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele             75,-Kč.
 
 
 
Čl. 4
Splatnost poplatku ze psů
1)       Poplatek ze psů je splatný bez vyměření vždy do 31. 3. každého roku v hotovosti do pokladny obce na Obecním úřadě Koryta v pondělí od 19.00 do 20.00 hod. nebo na účet obce Koryta č. 37723-181/100.
2)       Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 31. 3., je poplatek ze psů splatný do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
 
 
Oddíl III.
Poplatek za užívání veřejného prostranství
 
Čl. 5
Veřejné prostranství
Pro účely této obecně závazné vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství konkrétně znázorněná na mapě v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.
 
Čl. 6
Ohlašovací povinnost
1)        Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo a plochu užívání veřejného prostranství.
2)        Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu, a další údaje podle zvláštního zákona3). Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
 
Čl. 7
Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství
Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí:
a)        za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb                  4,-Kč/m2 a den
b)        za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje                 4,-Kč/m2 a den
c)        za celoroční umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování služeb     30,-Kč/m2 a rok
d)        za celoroční umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje      30,-Kč/m2 a rok
e)        za umístění skládky (písek, dříví, …) v ploše do 20 m2              50,-Kč/měsíc
f)          za umístění skládky (písek, dříví, …) v ploše nad 20 m2                         100,-Kč/měsíc.
 
Čl. 8
Osvobození od poplatku za užívání veřejného prostranství
Od poplatku za užívání veřejného prostranství je osvobozeno nad rámec ust. § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, užívání veřejného prostranství pro umístění skládky (písek, dříví, stavební materiál, …) po dobu prvního měsíce užívání.
 
Čl. 9
Splatnost poplatku za užívání veřejného prostranství
Poplatek za užívání veřejného prostranství je splatný v hotovosti do pokladny obce na Obecním úřadě Koryta v pondělí od 19.00 do 20.00 hod. nebo na účet obce Koryta č. 37723-181/100:
a)          při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 3 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato,
b)          při užívání veřejného prostranství po dobu delší 3 dnů je možné poplatek rozdělit v jednom kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemž první splátka je splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato, a druhá splátka nejpozději v den, kdy bylo užívání veřejného prostranství ukončeno,
c)          poplatek stanovený měsíční paušální částkou je splatný první den v příslušném měsíci
d)          poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do konce ledna příslušného kalendářního roku, popř. do 15ti dnů od počátku užívání veřejného prostranství.
 
 
Oddíl IV.
Ustanovení přechodná a závěrečná
 
Čl. 10
Přechodné ustanovení
1)       Místní poplatky na rok 2008 nebo jejich části uhrazené podle obecně závazné vyhlášky obce Koryta č. 1/2006 o místních poplatcích, ze dne 30. 5. 2006 se považují za úhradu místních poplatků nebo jejich částí podle této obecně závazné vyhlášky.
2)       Práva a povinnosti vyplývající z obecně závazné vyhlášky obce Koryta č. 1/2006 o místních poplatcích, ze dne 30. 5. 2006 zůstávají nedotčena a posuzují se podle této obecně závazné vyhlášky a dosavadních právních předpisů.
 
Čl. 11
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Koryta č. 1/2006 o místních poplatcích, ze dne 30. 5. 2006.
 
Čl. 12
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení na úřední desce obecního úřadu.
 
 
 
 
 
------------------------------------                                                ------------------------------------
            Věra Hanzlová                                                                       Ing Evžen Kozák
místostarostka                                                             starosta obce


1) § 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
2) § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
3) § 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů